Orły Prawa 2020

Niepłacenie alimentów to przestępstwo? Kiedy i jaka kara grozi osobie, która uchyla się od obowiązku alimentacyjnego?

Niepłacenie alimentów - co grozi osobie, która się uchyla od obowiązku?
Niepłacenie alimentów – co grozi osobie, która się uchyla od obowiązku? [ fot. pixabay/Chronomarchie ]

Co grozi za niepłacenie alimentów i kiedy niepłacący może zostać pociągnięty do odpowiedzialności? Bezprawne i zawinione uchylanie się od płacenia alimentów na rzecz osoby uprawnionej stanowi przestępstwo i jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Przestępstwo niealimentacji jest w sposób szczegółowy uregulowane przez art. 209 k.k.

Postępowanie karne za niepłacenie alimentów

Obowiązek alimentacji musi wynikać z orzeczenia sądu (wyroku lub postanowienia zabezpieczającego), ugody sądowej lub umowy alimentacyjnej. Ponadto zaległości alimentacyjne muszą wynosić co najmniej równowartość 3 świadczeń okresowych, aby można było wszcząć postępowanie karne.

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Uchylanie się od alimentów w całości lub w części kwoty

Zaległości te mogą powstać w dwojaki sposób – albo przez niepłacenie alimentów w ogóle lub przez płacenie mniejszej kwoty, niż wynika to ze źródła zobowiązania. Postępowania karne – w zależności od okoliczności konkretnej sprawy – może zostać podjęte na wniosek pokrzywdzonego (tj. osoby uprawnionej do alimentów) lub z urzędu.

Jazda pod wpływem alkoholu – wykroczenie, przestępstwo, możliwe konsekwencje

Postępowanie dowodowe w sprawie uchylania się od alimentów

Sam fakt niewypełniania obowiązku alimentacyjnego nie jest jednak jeszcze wystarczający do przypisania zobowiązanemu do alimentacji odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo. W toku postępowania karnego przeprowadzane jest bowiem szczegółowe postępowanie dowodowe i każda ze stron może zgłaszać odpowiednie wnioski dowodowe.

Czy darowizna lub spadek podlegają podziałowi po rozwodzie? Przykład

Niepłacenie alimentów – usprawiedliwione i obiektywne przesłanki

W sytuacji, w której wykaże się, że zobowiązany do alimentacji nie płacił z uwagi na usprawiedliwione i obiektywne przesłanki (np. brak realnych możliwości finansowych lub choroba), to może on wówczas uniknąć odpowiedzialności. Dodatkowo należy pamiętać, że sprawca przestępstwa nie podlega karze, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

Odpowiedzialność za długi małżonków. Majątek wspólny, zabezpieczenie, intercyza

Alimenty – wsparcie prawne

Kancelaria zapewnia profesjonalną reprezentację zarówno osób pokrzywdzonych, jak i podejrzanych w sprawach o przestępstwo niealimentacji.

Zapraszamy też na fanpage kancelarii >>

Autor publikacji: Barbara Laskowska
Data publikacji: 18 stycznia 2023
Komentarze

Zobacz też

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Data publikacji: 13 grudnia 2022

Zgodnie z art. 43 la § 1 k.k.w. Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w […]

więcej

Jazda pod wpływem alkoholu – wykroczenie, przestępstwo, możliwe konsekwencje

Data publikacji: 17 października 2022

Kiedy prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem, a kiedy przestępstwem? Jakie są możliwe, przewidziane prawem konsekwenje takiego wykroczenia, przestępstwa? W sprawach dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu należy wziąć pod uwagę nie tylko samo stężenie alkoholu we krwi, ale także okoliczności towarzyszące zatrzymaniu

więcej

Czy darowizna lub spadek podlegają podziałowi po rozwodzie? Przykład

Data publikacji: 5 października 2022

Jak wygląda sprawa darowizn lub spadków w przypadku rozwodu? Czy wchodzą one do majątku osobistego, czy majątku wspólnego małżonków? Przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę wchodzą do majątku osobistego obdarowanego, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

więcej