Orły Prawa 2020

Jazda pod wpływem alkoholu – wykroczenie, przestępstwo, możliwe konsekwencje

Konsekwencje jazdy po spożyciu alkoholu
Konsekwencje jazdy po spożyciu alkoholu [fot. StockSnap/pixabay]

W sprawach dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu należy wziąć pod uwagę nie tylko samo stężenie alkoholu we krwi, ale także okoliczności towarzyszące zatrzymaniu (m.in. miejsce i godzinę jazdy, naruszenie innych przepisów ruchu drogowego, warunku osobiste sprawcy). Należy także zbadać czy spełnione są wszystkie, ustawowe znamiona wykroczenia/przestępstwa związanego z prowadzeniem pojazdu po spożyciu alkoholu.

Jazda w stanie po użyciu – wykroczenie

Jazda w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie i czyn ten reguluje kodeks wykroczeń. Stanem „po użyciu” jest stan, w którym zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila.

Wypadek komunikacyjny. Wyrok uniewinniający dla naszego Klienta

Jazda w stanie po użyciu alkoholu – zawartość alkoholu we krwi i konsekwencje

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych. Maksymalna wysokość grzywny wynosi do 5000 zł. Sąd obowiązkowo orzeka równocześnie zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Policjant przy zatrzymaniu dokona formalnego zatrzymania prawa jazdy na podstawie art. 135 prawa o ruchu drogowym i okres ten zaliczy się na poczet ewentualnego zakazu prowadzenia pojazdów.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – przestępstwo

W przypadku stężenia wyższego niż 0,5 promila alkoholu we krwi (powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza) mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości. Jest to przestępstwo, które reguluje już kodeks karny.

Odpowiedzialność za długi małżonków. Majątek wspólny, zabezpieczenie, intercyza

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – zawartość alkoholu we krwi i konsekwencje

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 178a § 1 k.k.). W razie skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. Sąd orzeka obowiązkowo zakaz prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 3 lat oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych.

Czy darowizna lub spadek podlegają podziałowi po rozwodzie? Przykład

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – wyrok warunkowo umarzający postępowanie

W przypadku przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. możliwe jest również uzyskanie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, co może się wiązać z dużo mniejszymi konsekwencjami, w tym krótszym okresem utraty uprawnień do kierowania pojazdami.

Zapraszamy też na fanpage kancelarii >>

Autor publikacji: Barbara Laskowska
Data publikacji: 17 października 2022
Komentarze

Zobacz też

Niepłacenie alimentów to przestępstwo? Kiedy i jaka kara grozi osobie, która uchyla się od obowiązku alimentacyjnego?

Data publikacji: 18 stycznia 2023

Przestępstwo niealimentacji. Uchylanie się od płacenia alimentów na rzecz osoby uprawnionej stanowi przestępstwo. Co grozi za uchylanie się od płacenia alimentów? Bezprawne i zawinione uchylanie się od płacenia alimentów na rzecz osoby uprawnionej stanowi przestępstwo i jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Przestępstwo niealimentacji jest w sposób szczegółowy uregulowane przez art. 209 k.k.

więcej

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Data publikacji: 13 grudnia 2022

Zgodnie z art. 43 la § 1 k.k.w. Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w […]

więcej

Czy darowizna lub spadek podlegają podziałowi po rozwodzie? Przykład

Data publikacji: 5 października 2022

Jak wygląda sprawa darowizn lub spadków w przypadku rozwodu? Czy wchodzą one do majątku osobistego, czy majątku wspólnego małżonków? Przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę wchodzą do majątku osobistego obdarowanego, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

więcej