Orły Prawa 2020

Specjalizacja

Skuteczny adwokat z Warszawy – sprawy karne, cywilne oraz prawo rodzinne

Kancelaria adwokat Barbary Laskowskiej świadczy na rzecz swoich Klientów usługi m.in. w zakresie:

  • kredytów frankowych – unieważnienie umowy kredytowej oraz „odfrankowienie” kredytu i zmniejszenie raty;
  • prawa karnego, karnego-gospodarczego oraz prawa wykroczeń, pomoc przy zatrzymaniu  i tymczasowym aresztowaniu, wypadki komunikacyjne;
  • prawa rodzinnego (kompleksowa pomoc prawna związana z ustaniem małżeństwa: rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, uregulowanie stosunków między rodzicami i dziećmi, podział majątku wspolnego, rozliczenie nakładów, odpowiedzialność małżonka za długi współmałżonka, alimenty);
  • prawa cywilnego

prawo spadkowe (testament lub dziedziczenie ustawowe);
prawo rzeczowe (własność, współwłasność, zasiedzenie, posiadanie);
odszkodowania, zadośćuczynienie i renty z tytułu wypadków losowych i drogowych;
odpowiedzialność z tytułu wykonania i niewykonania zobowiązań;

Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbary Laskowskiej rozszerzyła specjalizację świadczonych usług prawnych o pomoc osobom, które z uwagi na sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i niedopuszczalne praktyki banków przy zawieraniu umów kredytów hipotecznych indeksowanych  lub denominowanych do waluty CHF, stały się ofiarami wzrostu kursu CHF w stosunku do PLN. Adwokat Barbara Laskowska także należy do grupy „Frankowiczów”, co skutkuje tym, że zajmuje się tymi sprawami korzystając z własnego doświadczenia oraz z pełnym zaangażowaniem. 

25- letnie doświadczenie adwokat Barbary Laskowskiej, jako sędziego i adwokata, powoduje, że jest adwokatem skutecznym zarówno jako adwokat karnista, jak i adwokat cywilista. 

Zobacz też

Odpowiedzialność za długi małżonków. Majątek wspólny, zabezpieczenie, intercyza

Zakres odpowiedzialności za długi małżonków zależy od rodzaju ustroju majątkowego, który obowiązuje między małżonkami. Wspólność majątkową powstaje z chwilą zawarcia […]

więcej

Wypadek komunikacyjny. Wyrok uniewinniający dla naszego Klienta

Sąd Rejonowy w Piasecznie wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2022 r. ponownie uniewinnił klienta Kancelarii w całości od zarzutu spowodowania […]

więcej

Warunkowe umorzenie postępowania karnego — na czym polega?

Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego? Jakimi wytycznymi kieruje się w przypadku warunkowego umorzenia Sąd i jakie są skutki umorzenia? Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy…

więcej

Uwzględniony wniosek o wstrzymanie wykonania kary

W razie wniesienia kasacji Sąd Najwyższy może wstrzymać wykonanie zaskarżonego wyroku do czasu jej rozpoznania. Może to zrobić jeżeli jest […]

więcej