Orły Prawa 2020

Blog
Prawo rodzinne, cywilne i karne okiem mecenas Barbary Laskowskiej

Niepłacenie alimentów to przestępstwo? Kiedy i jaka kara grozi osobie, która uchyla się od obowiązku alimentacyjnego?

Data publikacji: 18 stycznia 2023
Niepłacenie alimentów - co grozi osobie, która się uchyla od obowiązku?

Przestępstwo niealimentacji. Uchylanie się od płacenia alimentów na rzecz osoby uprawnionej stanowi przestępstwo. Co grozi za uchylanie się od płacenia alimentów? Bezprawne i zawinione uchylanie się od płacenia alimentów na rzecz osoby uprawnionej stanowi przestępstwo i jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Przestępstwo niealimentacji jest w sposób szczegółowy uregulowane przez art. 209 k.k.

więcej

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Data publikacji: 13 grudnia 2022
Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Zgodnie z art. 43 la § 1 k.k.w. Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Przepis ten umożliwia osobie prawomocnie skazanej wyrokiem karnym odbycie kary pozbawienia wolności w jego miejscu zamieszkania zamiast w zakładzie karnym. Kiedy skazany może wnioskować o dozór elektroniczny? Ile kosztuje wniosek? Bezpłatny wniosek o dozór elektroniczny – sąd […]

więcej

Jazda pod wpływem alkoholu – wykroczenie, przestępstwo, możliwe konsekwencje

Data publikacji: 17 października 2022
Konsekwencje jazdy po spożyciu alkoholu

Kiedy prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem, a kiedy przestępstwem? Jakie są możliwe, przewidziane prawem konsekwenje takiego wykroczenia, przestępstwa? W sprawach dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu należy wziąć pod uwagę nie tylko samo stężenie alkoholu we krwi, ale także okoliczności towarzyszące zatrzymaniu

więcej

Czy darowizna lub spadek podlegają podziałowi po rozwodzie? Przykład

Data publikacji: 5 października 2022
Rozwód a spadek lub darowizna

Jak wygląda sprawa darowizn lub spadków w przypadku rozwodu? Czy wchodzą one do majątku osobistego, czy majątku wspólnego małżonków? Przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę wchodzą do majątku osobistego obdarowanego, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

więcej

Odpowiedzialność za długi małżonków. Majątek wspólny, zabezpieczenie, intercyza

Data publikacji: 14 września 2022
Długi małżonka - odpowiedzialność

Zakres odpowiedzialności za długi małżonków zależy od rodzaju ustroju majątkowego, który obowiązuje między małżonkami. Wspólność majątkową powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa, jednak możną ją ograniczyć lub rozszerzyć w drodze małżeńskiej umowy majątkowej, którą sporządza się u notariusza. Jaki jest zakres odpowiedzialności za długi współmałżonka? Majątek wspólny małżonków, a majątek osobisty W przypadku wspólności ustawowej majątek małżonków możemy podzielić na majątek […]

więcej

Wypadek komunikacyjny. Wyrok uniewinniający dla naszego Klienta

Data publikacji: 13 września 2022
Wypadek komunikacyjny - wyrok uniewinniający

Sąd Rejonowy w Piasecznie wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2022 r. ponownie uniewinnił klienta Kancelarii w całości od zarzutu spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, tj. o czyn z art. 177 § 2 k.k. Wyroki Sądu w sprawie spowodowania wypadku komunikacyjnego Wyrok uniewinniający z marca 2022 Wyrok  uniewinniający z sierpnia 2022 Postępowanie sądowe potwierdziło stanowisko obrony – oskarżonego uniewinniono Jest […]

więcej

Warunkowe umorzenie postępowania karnego — na czym polega?

Data publikacji: 30 sierpnia 2022
Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego

Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego? Jakimi wytycznymi kieruje się w przypadku warunkowego umorzenia Sąd i jakie są skutki umorzenia? Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy…

więcej

Uwzględniony wniosek o wstrzymanie wykonania kary

Data publikacji: 11 sierpnia 2022

W razie wniesienia kasacji Sąd Najwyższy może wstrzymać wykonanie zaskarżonego wyroku do czasu jej rozpoznania. Może to zrobić jeżeli jest to uzasadnione wagą podniesionych zarzutów i okolicznościami faktycznymi w sprawie. Skazany pozostaje wówczas na wolności do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy. Postanowienie, o którym mowa w artykule >>> Sąd Najwyższy uwzględnił wniosek o wstrzymanie kary W sprawie prowadzonej przez […]

więcej