Orły Prawa 2020

Blog
Prawo rodzinne, cywilne i karne okiem mecenas Barbary Laskowskiej

Odpowiedzialność za długi małżonków. Majątek wspólny, zabezpieczenie, intercyza

Data publikacji: 14 września 2022
Długi małżonka - odpowiedzialność

Zakres odpowiedzialności za długi małżonków zależy od rodzaju ustroju majątkowego, który obowiązuje między małżonkami. Wspólność majątkową powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa, jednak możną ją ograniczyć lub rozszerzyć w drodze małżeńskiej umowy majątkowej, którą sporządza się u notariusza. Jaki jest zakres odpowiedzialności za długi współmałżonka? Majątek wspólny małżonków, a majątek osobisty W przypadku wspólności ustawowej majątek małżonków możemy podzielić na majątek […]

więcej

Wypadek komunikacyjny. Wyrok uniewinniający dla naszego Klienta

Data publikacji: 13 września 2022
Wypadek komunikacyjny - wyrok uniewinniający

Sąd Rejonowy w Piasecznie wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2022 r. ponownie uniewinnił klienta Kancelarii w całości od zarzutu spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, tj. o czyn z art. 177 § 2 k.k. Wyroki Sądu w sprawie spowodowania wypadku komunikacyjnego Wyrok uniewinniający z marca 2022 Wyrok  uniewinniający z sierpnia 2022 Postępowanie sądowe potwierdziło stanowisko obrony – oskarżonego uniewinniono Jest […]

więcej

Warunkowe umorzenie postępowania karnego — na czym polega?

Data publikacji: 30 sierpnia 2022
Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego

Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego? Jakimi wytycznymi kieruje się w przypadku warunkowego umorzenia Sąd i jakie są skutki umorzenia? Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy…

więcej

Uwzględniony wniosek o wstrzymanie wykonania kary

Data publikacji: 11 sierpnia 2022

W razie wniesienia kasacji Sąd Najwyższy może wstrzymać wykonanie zaskarżonego wyroku do czasu jej rozpoznania. Może to zrobić jeżeli jest to uzasadnione wagą podniesionych zarzutów i okolicznościami faktycznymi w sprawie. Skazany pozostaje wówczas na wolności do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy. Postanowienie, o którym mowa w artykule >>> Sąd Najwyższy uwzględnił wniosek o wstrzymanie kary W sprawie prowadzonej przez […]

więcej

Rozwód a separacja – czym się różnią?

Data publikacji: 8 sierpnia 2022
Rozwód i separacja - różnice

Jaka jest różnica między rozwodem a separacją? Czym różni się separacja faktyczna od separacji formalnej?

więcej

Czym jest dobrowolne poddanie się karze? Jak wygląda procedura?

Data publikacji: 1 sierpnia 2022
Dobrowolne poddanie się karze

Na czym polega dobrowolne poddanie się karze, jak wygląda procedura i jakie są zalety takiego rozwiązania? Polska procedura karna przewiduje konsensualne tryby zakończenia postępowania karne, w tym skazanie bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) oraz dobrowolne poddanie się karze (art. 387 k.p.k.).

więcej

Wygrana sprawa rozwodowa – Sąd podzielił naszą argumentację

Data publikacji: 19 lipca 2022
Wygrana sprawa rozwodowa

Adwokat Barbara Laskowska pomogła uzyskać w pełni korzystny wyrok rozwodowy dla Klienta Kancelarii, który występował w sprawie w charakterze powoda. Wyrok, o którym mowa w artykule >>> Sąd rozwiązał małżeństwo i zasądził alimenty Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 7 lipca 2022 r. rozwiązał małżeństwo stron przez rozwód z wyłącznej winy pozwanej, ustalił miejsce stałego pobytu małoletnich dzieci stron […]

więcej

Sąd Najwyższy. Wygrana kasacja w sprawie karnej

Data publikacji: 12 lipca 2022
Sąd Najwyższy uchylił wyrok

Sąd Okręgowy w Przemyślu utrzymał w całości w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Przemyślu mocą, którego wymierzono oskarżonym kary łączne po 2 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Adwokat Barbara Laskowska przystąpiła do sprawy dopiero po wydaniu prawomocnego wyroku przez Sąd II instancji i zapewniała obronę oskarżonym w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym. Wyrok Sądu Najwyższego >>> Sąd Najwyższy podzielił argumentację obrony […]

więcej

Co wchodzi w skład majątku osobistego każdego z małżonków

Data publikacji: 11 lipca 2022
Rozwód. Majątek osobisty małżonków

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego małżonkowie dysponują na ogół trzema masami majątkowymi: majątkiem wspólnym, majątkiem osobistym męża i majątkiem osobistym żony. W codziennym życiu te trzy masy majątkowe przenikają się wzajemnie.

więcej

Alimenty na rzecz dziecka – kiedy i jak można ich dochodzić?

Data publikacji: 5 lipca 2022
Alimenty na dziecko

Alimentów można dochodzić albo w drodze pozwu rozwodowego albo w drodze oddzielnego powództwa. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Jak można dochodzić alimentów dla dziecka? Alimentów można dochodzić albo w drodze pozwu rozwodowego albo w […]

więcej