Orły Prawa 2020

Rozwód. Elementy wyroku rozwodowego. Czym kieruje się sąd?

Rozwód. Elementy wyroku rozwodowego
Rozwód. Elementy wyroku rozwodowego

Sprawy o rozwód dotyczą praktycznie wszystkich aspektów życia małżeńskiego i rodzinnego. Dlatego tak ważna jest współpraca z kompetentnym i doświadczonym pełnomocnikiem,  specjalizującym się w prawie rodzinnym. Kiedy zapadnie decyzja o rozwodzie należy wiedzieć czym zajmuje się Sąd w postępowaniu rozwodowym i jakie przesłanki rozwodowe bada.

Przesłanki do orzeczenia rozwodu. Czy nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego?

Po pierwsze Sąd bada, czy rzeczywiście zachodzą przesłanki do orzeczenia rozwodu. Sędzia sprawdza, czy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Zobacz też:
Szybki rozwód bez orzekania o winie? Zasady. Co bada sąd?

Trzy aspekty ustania pożycia małżeńskiego – sprawa rozwodowa

W przypadku sprawy rozwodowej na te elementy Sąd zwraca uwagę. Zupełne i trwałe ustanie pożycia małżeńskiego musi przejawiać się w trzech aspektach.

  • więzi emocjonalnej
  • więzi fizycznej
  • więzi ekonomicznej

Jeżeli te więzi nie zostały do końca zerwane i to w sposób, który nie rokuje powrotu małżonków do wspólnego życia, Sąd nie może orzec rozwodu. Dlatego w sprawach o rozwód padają pytania ze strony Sądu : Czy kocha Pan/Pani małżonka?, Kiedy ustało pożycie fizyczne? Czy prowadzicie Państwo odrębne gospodarstwo domowe? Czy widzi Pan/Pani możliwość powrotu do relacji małżeńskiej?

Ustalenie winy za rozkład pożycia małżeńskiego podczas rozwodu

Kolejnym elementem postępowania rozwodowego jest ustalenie winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Małżonkowie mogą zrezygnować z tego wnosząc zgodnie o rozwód bez orzekania o winie. W takim przypadku Sąd bada wyłącznie, czy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Rozwód. Kontakty  z dziećmi. Opieka nad dzieckiem i piecza naprzemienna

W dalszej kolejności Sąd rozwodowy orzeka o małoletnich dzieciach stron. Po pierwsze ustala, u którego z rodziców dzieci będą miały tzw. stałe miejsce pobytu, co w praktyce oznacza, z którym z rodziców dzieci będą zamieszkiwały na co dzień. Po drugie określa zakres kontaktów z dziećmi drugiego rodzica. Zdarza się, że rodzice zgodnie wnoszą o ustalenie pieczy naprzemiennej i wtedy sąd orzeka zgodnie z wnioskiem rodziców, że dziecko będzie mieszkało np. tydzień u matki i tydzień u ojca.

Władza rodzicielska – ograniczenie i pozbawienie w przypadku rozwodu

Sąd rozwodowy rozstrzyga także o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron. Należy pamiętać, że rodzice posiadają pełnię władzy rodzicielskiej od chwili urodzenia się dziecka. Ta władza może być ograniczona lub rodzic może być pozbawiony władzy rodzicielskiej orzeczeniem sądu, jeżeli zachodzą nieprawidłowości w wykonywaniu władzy rodzicielskiej.

Alimenty na rzecz małoletnich dzieci – przesłanki do ustalenia wysokości kwoty

Kolejnym rozstrzygnięciem Sądu rozwodowego są alimenty na rzecz  małoletnich dzieci. Ustalając wysokość alimentów sąd kieruje się dwoma przesłankami tj. usprawiedliwionymi potrzebami dziecka oraz możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zobowiązanego do płacenia alimentów rodzica.

Inne kwestie rozstrzygane przez Sąd w przypadku rozwodu

Powyżej wskazałam obligatoryjne rozstrzygnięcia wyroku rozwodowego. Sąd rozstrzyga także o innych kwestiach, gdy złożone zostaną stosowne wnioski przez strony.

Wspólne mieszkanie po rozwodzie – rozstrzyga Sąd

Na wniosek stron, Sąd rozwodowy orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków. Kwestia ta jest istotna w przypadku małżonków, którzy pomimo rozwodu są zmuszeni do dalszego wspólnego zamieszkiwania.

Eksmisja w przypadku nagannego zachowania małżonka

Sąd może orzec także o eksmisji małżonka ze wspólnego miejsca zamieszkania stron, ale dotyczy to sytuacji wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Sąd rozwodowy – podział majątku wspólnego

Wreszcie w toku sprawy o rozwód małżonkowie mogą przeprowadzić podział majątku wspólnego jeżeli nie spowoduje to zbędnej zwłoki. Ponieważ sprawy o podział majątku są sprawami bardzo skomplikowanymi i długotrwałymi, w praktyce Sąd rozwodowy dokonuje wyłącznie zgodnego podziału majątku.

Każdy z przywołanych powyżej aspektów postępowania rozwodowego w praktyce rodzi wiele problemów, możliwości i wątpliwości.  W dalszych artykułach odniosę się do poszczególnych kwestii wyjaśniając je szczegółowo.

Zapraszamy też na fanpage kancelarii >>

Autor publikacji: Barbara Laskowska
Data publikacji: 25 lutego 2022
Komentarze

Zobacz też

Szybki rozwód bez orzekania o winie? Zasady. Co bada sąd w takiej sytuacji?

Data publikacji: 23 marca 2022

Jeżeli decyzja o rozwodzie jest obopólną decyzją małżonków, najczęściej decydują się oni na rozwód bez orzekania o winie. Należy pamiętać, że Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie wyłącznie wtedy, gdy obie strony procesu (małżonkowie) zgodnie o to wnoszą (art. 57§2 k.r.o.). Kiedy sąd może zdecydować o rozwodzie bez orzekania o winie? Jakie warunki muszą spełnić małżonkowie i co w takiej sytuacji bada sąd?

więcej

Instytucja zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu rozwodowym

Data publikacji: 11 marca 2022

Sprawy o rozwód toczą się bardzo długo. Czas oczekiwania na prawomocne orzeczenie rozwodu może trwać nawet kilka lat. Kiedy i dlaczego warto złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych? Ile trwa jego rozpatrzenie? Wyjaśnia adwokat Barbara Laskowska.

więcej

Rozwód z ustaleniem winy. Wina za rozkład pożycia małżeńskiego

Data publikacji: 10 lutego 2022

Decydując się na rozwód z ustaleniem winy współmałżonka należy się zastanowić jaki chcemy  osiągnąć cel. Pamietać należy, że postępowanie sądowe […]

więcej