Orły Prawa 2020

Instytucja zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu rozwodowym

Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu rozwodowym
Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu rozwodowym

W aktualnych realiach systemu sądownictwa sprawy o rozwód toczą się bardzo długo. Czas oczekiwania na prawomocne orzeczenie rozwodu może trwać nawet kilka lat. Na długość postępowania ma oczywiście wpływ ilość kwestii spornych pomiędzy stronami, ilość wniosków dowodowych zgłaszanych przez obie strony, czas oczekiwania na opinię biegłych z OZSS ( Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów) i wreszcie terminy rozpraw wyznaczane przez sędziów prowadzących sprawę. Dlatego wraz z pozwem rozwodowym warto złożyć także wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych.

Czym jest instytucja zabezpieczenia roszczeń?

Czy składając pozew o rozwód, musimy czekać kilka lat na alimenty lub ustalenie miejsca zamieszkania dzieci przy jednym z rodziców? Oczywiście nie! Uregulowaniu istotnych interesów stron dotyczących funkcjonowania dzieci w czasie trwania postępowania o rozwód służy instytucja zabezpieczenia ( art. 730 1 k.p.c.)

Zobacz też:
Rozwód. Elementy wyroku rozwodowego. Czym kieruje się sąd?

Wniosek o zabezpieczenie alimentacyjne wraz z pozwem o rozwód

Doświadczony pełnomocnik już w pozwie rozwodowym złoży wniosek o uregulowanie spornych kwestii pomiędzy stronami w zakresie alimentów i pieczy bieżącej nad dziećmi w trybie zabezpieczenia.

Sprawa o zabezpieczenie alimentów – uprawdopodobnienie roszczenia

Wniosek o zabezpieczenie alimentów sąd powinien rozpoznać bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia wpływu do sądu ( art. 737 k.p.c.). W sprawach o zabezpieczenie alimentów wymagane jest jedynie uprawdopodobnienie roszczenia , a nie jego udowodnienie ( art. 753 k.p.c.).Przepis ten rodzi niebezpieczeństwo dla strony zobowiązanej do łożenia alimentów, w praktyce ojca, że sąd zasądzi alimenty na dzieci wyłącznie na podstawie twierdzeń strony powodowej, zanim wpłynie do sądu odpowiedź na pozew i wniosek o zabezpieczenie alimentów. Nie należą do wyjątkowych sytuacje kiedy pozwany wraz z opisem pozwu otrzymuje postanowienie o zabezpieczeniu alimentów.

Zobacz też:
Rozwód i podział majątku. Ustalenie zgodnego stanowiska i przygotowanie ugody

Zażalenie nie wstrzymuje wykonania postanowienia o zabezpieczeniu alimentów

Pamiętać należy o tym, że postanowienie o zasądzeniu alimentów wydane w trybie zabezpieczenia są natychmiast wykonalne, co oznacza, że wniesienie ewentualnego zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia o zabezpieczeniu alimentów do czasu jego rozpoznania. Zobowiązany do łożenia alimentów musi płacić je zgodnie z treścią postanowienia o zabezpieczeniu do czasu rozpoznania zażalenia, czyli w praktyce nawet kilka miesięcy.

Ustalenie zamieszkania dzieci i uregulowanie kontaktów

Wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dzieci oraz uregulowanie kontaktów w trybie zabezpieczenia jest rozpoznawany po wysłuchaniu stron na rozprawie ( art. 7561 k.p.c.), która powinna być wyznaczona w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku ( art. 737 k.p.c.). Takie rozwiązanie zapewnia możliwość przedstawienia sądowi swoich racji i argumentów przed podjęciem przez niego decyzji w kwestii dzieci.

Zobacz też:
Szybki rozwód bez orzekania o winie? Zasady. Co bada sąd?

Covid-19. W sprawach cywilnych możliwe posiedzenie niejawne

Stan pandemii wprowadził jednak szczególne rozwiązania i zgodnie z art. 92 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov- 2 w sprawach cywilnych sąd może wydać postanowienie o zabezpieczeniu miejsca pobytu dzieci oraz uregulowanie kontaktów na posiedzeniu niejawnym, o ile na podstawie całokształtu okoliczności nie uzna za konieczne rozpoznania wniosku na rozprawie.

Piecza nad dziećmi. Wg decyzji sądu I instancji — do rozpoznania zażalenia

Aktualnie więc także kwestie związane z bieżącą pieczą nad dziećmi Sąd może rozpoznać wyłącznie na podstawie twierdzeń jednej strony na posiedzeniu niejawnym. Sąd rozpoznający sprawę o rozwód ma wszystkie atrybuty sądu opiekuńczego. Oznacza to, że postanowienia dotyczące uregulowania sytuacji dzieci w toku procesu rozwodowego są skuteczne i wykonalne z chwilą ich ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było z chwilą ich wydania ( art. 578 k.p.c.). Oznacza to, że niezależnie od wniesienia zażalenia miejsce zamieszkania dzieci oraz kontakty z dziećmi będzie takie, jak ustalił to sąd I instancji, oczywiście do czasu rozpoznania zażalenia.

Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym

Postępowanie w sprawie zabezpieczenia rodzi wiele wątpliwości i kontrowersji w praktyce, które z całą pewnością pomoże rozstrzygnąć doświadczony adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym.

Co musi zawierać wniosek o zabezpieczenie alimentacyjne

Jeżeli wniosek o zabezpieczenie nie jest złożony w treści pozwu, musi zawierać następujące elementy:

  • oznaczenie sądu
  • dane personalne stron ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników
  • oznaczenie rodzaju pisma
  • podpis strony lub pełnomocnika
  • załączniki

Dodatkowo wniosek powinien zawierać:

  • uzasadnienie wniosku wraz z dowodami na poparcie opisanych okoliczności
  • kwotę zabezpieczenia
  • sposób realizacji świadczenia
  • uprawdopodobnienie okoliczności uwiarygadniających istnienie roszczenia

Wniosek o zabezpieczenie roszczeń – opłaty

Na zakończenie należy wskazać, że nie wnosi się opłaty sądowej od wniosku o zabezpieczenie złożonego w pozwie rozwodowym ( art. 95 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Wniosek złożony w toku sprawy lub wniosek o zmianę postanowienia o zabezpieczeniu wymaga wniesienia opłaty w wysokości 100 zł (art. 68 ustawy koszty sądowe w sprawach cywilnych)

Zapraszamy też na fanpage kancelarii >>

Autor publikacji: Barbara Laskowska
Data publikacji: 11 marca 2022
Komentarze

Zobacz też

Szybki rozwód bez orzekania o winie? Zasady. Co bada sąd w takiej sytuacji?

Data publikacji: 23 marca 2022

Jeżeli decyzja o rozwodzie jest obopólną decyzją małżonków, najczęściej decydują się oni na rozwód bez orzekania o winie. Należy pamiętać, że Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie wyłącznie wtedy, gdy obie strony procesu (małżonkowie) zgodnie o to wnoszą (art. 57§2 k.r.o.). Kiedy sąd może zdecydować o rozwodzie bez orzekania o winie? Jakie warunki muszą spełnić małżonkowie i co w takiej sytuacji bada sąd?

więcej

Rozwód. Elementy wyroku rozwodowego. Czym kieruje się sąd?

Data publikacji: 25 lutego 2022

Sprawy o rozwód dotyczą praktycznie wszystkich aspektów życia małżeńskiego i rodzinnego. Dlatego tak ważna jest współpraca z kompetentnym i doświadczonym pełnomocnikiem,  specjalizującym się w prawie rodzinnym. Kiedy zapadnie decyzja o rozwodzie należy wiedzieć czym zajmuje się Sąd w postępowaniu rozwodowym i jakie przesłanki rozwodowe bada.

więcej

Rozwód z ustaleniem winy. Wina za rozkład pożycia małżeńskiego

Data publikacji: 10 lutego 2022

Decydując się na rozwód z ustaleniem winy współmałżonka należy się zastanowić jaki chcemy  osiągnąć cel. Pamietać należy, że postępowanie sądowe […]

więcej