Orły Prawa 2020

Instytucja zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu rozwodowym

Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu rozwodowym
Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu rozwodowym

W aktualnych realiach systemu sądownictwa sprawy o rozwód toczą się bardzo długo. Czas oczekiwania na prawomocne orzeczenie rozwodu może trwać nawet kilka lat. Na długość postępowania ma oczywiście wpływ ilość kwestii spornych pomiędzy stronami, ilość wniosków dowodowych zgłaszanych przez obie strony, czas oczekiwania na opinię biegłych z OZSS ( Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów) i wreszcie terminy rozpraw wyznaczane przez sędziów prowadzących sprawę. Dlatego wraz z pozwem rozwodowym warto złożyć także wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych.

Czym jest instytucja zabezpieczenia roszczeń?

Czy składając pozew o rozwód, musimy czekać kilka lat na alimenty lub ustalenie miejsca zamieszkania dzieci przy jednym z rodziców? Oczywiście nie! Uregulowaniu istotnych interesów stron dotyczących funkcjonowania dzieci w czasie trwania postępowania o rozwód służy instytucja zabezpieczenia ( art. 730 1 k.p.c.)

Zobacz też:
Rozwód. Elementy wyroku rozwodowego. Czym kieruje się sąd?

Wniosek o zabezpieczenie alimentacyjne wraz z pozwem o rozwód

Doświadczony pełnomocnik już w pozwie rozwodowym złoży wniosek o uregulowanie spornych kwestii pomiędzy stronami w zakresie alimentów i pieczy bieżącej nad dziećmi w trybie zabezpieczenia.

Sprawa o zabezpieczenie alimentów – uprawdopodobnienie roszczenia

Wniosek o zabezpieczenie alimentów sąd powinien rozpoznać bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia wpływu do sądu ( art. 737 k.p.c.). W sprawach o zabezpieczenie alimentów wymagane jest jedynie uprawdopodobnienie roszczenia , a nie jego udowodnienie ( art. 753 k.p.c.).Przepis ten rodzi niebezpieczeństwo dla strony zobowiązanej do łożenia alimentów, w praktyce ojca, że sąd zasądzi alimenty na dzieci wyłącznie na podstawie twierdzeń strony powodowej, zanim wpłynie do sądu odpowiedź na pozew i wniosek o zabezpieczenie alimentów. Nie należą do wyjątkowych sytuacje kiedy pozwany wraz z opisem pozwu otrzymuje postanowienie o zabezpieczeniu alimentów.

Zobacz też:
Rozwód i podział majątku. Ustalenie zgodnego stanowiska i przygotowanie ugody

Zażalenie nie wstrzymuje wykonania postanowienia o zabezpieczeniu alimentów

Pamiętać należy o tym, że postanowienie o zasądzeniu alimentów wydane w trybie zabezpieczenia są natychmiast wykonalne, co oznacza, że wniesienie ewentualnego zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia o zabezpieczeniu alimentów do czasu jego rozpoznania. Zobowiązany do łożenia alimentów musi płacić je zgodnie z treścią postanowienia o zabezpieczeniu do czasu rozpoznania zażalenia, czyli w praktyce nawet kilka miesięcy.

Jak złożyć pozew o rozwód? Poradnik krok po kroku

Ustalenie zamieszkania dzieci i uregulowanie kontaktów

Wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dzieci oraz uregulowanie kontaktów w trybie zabezpieczenia jest rozpoznawany po wysłuchaniu stron na rozprawie ( art. 7561 k.p.c.), która powinna być wyznaczona w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku ( art. 737 k.p.c.). Takie rozwiązanie zapewnia możliwość przedstawienia sądowi swoich racji i argumentów przed podjęciem przez niego decyzji w kwestii dzieci.

Zobacz też:
Szybki rozwód bez orzekania o winie? Zasady. Co bada sąd?

Covid-19. W sprawach cywilnych możliwe posiedzenie niejawne

Stan pandemii wprowadził jednak szczególne rozwiązania i zgodnie z art. 92 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov- 2 w sprawach cywilnych sąd może wydać postanowienie o zabezpieczeniu miejsca pobytu dzieci oraz uregulowanie kontaktów na posiedzeniu niejawnym, o ile na podstawie całokształtu okoliczności nie uzna za konieczne rozpoznania wniosku na rozprawie.

Piecza nad dziećmi. Wg decyzji sądu I instancji — do rozpoznania zażalenia

Aktualnie więc także kwestie związane z bieżącą pieczą nad dziećmi Sąd może rozpoznać wyłącznie na podstawie twierdzeń jednej strony na posiedzeniu niejawnym. Sąd rozpoznający sprawę o rozwód ma wszystkie atrybuty sądu opiekuńczego. Oznacza to, że postanowienia dotyczące uregulowania sytuacji dzieci w toku procesu rozwodowego są skuteczne i wykonalne z chwilą ich ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było z chwilą ich wydania ( art. 578 k.p.c.). Oznacza to, że niezależnie od wniesienia zażalenia miejsce zamieszkania dzieci oraz kontakty z dziećmi będzie takie, jak ustalił to sąd I instancji, oczywiście do czasu rozpoznania zażalenia.

Czy trzeba być na własnej rozprawie rozwodowej? Jakie mogą być konsekwencje nieobecności?

Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym

Postępowanie w sprawie zabezpieczenia rodzi wiele wątpliwości i kontrowersji w praktyce, które z całą pewnością pomoże rozstrzygnąć doświadczony adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym.

Co musi zawierać wniosek o zabezpieczenie alimentacyjne

Jeżeli wniosek o zabezpieczenie nie jest złożony w treści pozwu, musi zawierać następujące elementy:

  • oznaczenie sądu
  • dane personalne stron ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników
  • oznaczenie rodzaju pisma
  • podpis strony lub pełnomocnika
  • załączniki

Dodatkowo wniosek powinien zawierać:

  • uzasadnienie wniosku wraz z dowodami na poparcie opisanych okoliczności
  • kwotę zabezpieczenia
  • sposób realizacji świadczenia
  • uprawdopodobnienie okoliczności uwiarygadniających istnienie roszczenia

Wniosek o zabezpieczenie roszczeń – opłaty

Na zakończenie należy wskazać, że nie wnosi się opłaty sądowej od wniosku o zabezpieczenie złożonego w pozwie rozwodowym ( art. 95 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Wniosek złożony w toku sprawy lub wniosek o zmianę postanowienia o zabezpieczeniu wymaga wniesienia opłaty w wysokości 100 zł (art. 68 ustawy koszty sądowe w sprawach cywilnych)

Zapraszamy też na fanpage kancelarii >>

Autor publikacji: Barbara Laskowska
Data publikacji: 11 marca 2022
Komentarze

Zobacz też

Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

Data publikacji: 12 kwietnia 2023

Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku? Czy roszczenie ulega przedawnieniu? Sprawdź, dlaczego warto regulować kwestie majątkowe bezpośrednio po rozwodzie i uniknąć komplikacji w przyszłości.

więcej

Orzeczenie o winie a podział majątku po rozwodzie – co z mieszkaniem?

Data publikacji: 5 kwietnia 2023

Czy orzeczenie winy ma wpływ na podział majątku po rozwodzie? Czy małżonek uznany za winnego ma takie samo prawo do majątku wspólnego? Dowiedz się, co mówią przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego na temat podziału majątku po rozwodzie – wyjaśnia mecenas Barbara Laskowska.

więcej

Niepłacenie alimentów to przestępstwo? Kiedy i jaka kara grozi osobie, która uchyla się od obowiązku alimentacyjnego?

Data publikacji: 18 stycznia 2023

Przestępstwo niealimentacji. Uchylanie się od płacenia alimentów na rzecz osoby uprawnionej stanowi przestępstwo. Co grozi za uchylanie się od płacenia alimentów? Bezprawne i zawinione uchylanie się od płacenia alimentów na rzecz osoby uprawnionej stanowi przestępstwo i jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Przestępstwo niealimentacji jest w sposób szczegółowy uregulowane przez art. 209 k.k.

więcej