Orły Prawa 2020

Wspólny majątek – co warto wiedzieć przed rozwodem?

Majątek wspólny małżonków przed rozwodem
Majątek wspólny małżonków przed rozwodem

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje z mocy prawa ustrój wspólności majątkowej między małżonkami. Wspólność majątkowa małżeńska trwa do czasu zakończenia związku małżeńskiego, co następuje wskutek śmierci jednego z małżonków, orzeczenia rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa. Co warto wiedzieć o majątku wspólnym małżonków, decydując się na rozwód – wyjaśnia adwokat Barbara Laskowska.

Zmiany w zakresie majątku wspólnego małżonków

Oczywiście małżonkowie mogą zawierać stosowne umowy majątkowe modyfikujące ustawowy ustrój wspólności majątkowej. Dzięki temu mają swobodę w zakresie kształtowania ustroju majątkowego obowiązującego w małżeństwie. Tematowi temu zostanie poświęcony osobny artykuł, ponieważ jest to szeroka materia i znacznie wyszlibyśmy poza temat wskazany w tytule.

Orzeczenie o winie. Czy warto wnosić o ustalenie winy przy rozwodzie?

Całość majątku wspólnego należy do obydwojga małżonków

Ustój wspólności majątkowej charakteryzuje się tym, że małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku. Całość majątku wspólnego należy zarówno do żony, jak i do męża. Majątek wspólny to majątek obejmujący wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez obydwoje małżonków lub jednego z nich w czasie trwania ustroju wspólności majątkowej (art. 31§1 k.r.o.)

Czy trzeba być na własnej rozprawie rozwodowej? Jakie mogą być konsekwencje nieobecności?

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Mecenas Barbara Laskowska

W skład majątku wspólnego należą w szczególności:

1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

Komentarz mecenas Barbary Laskowskiej: W praktyce często spotykam się z sytuacją, że małżonkowie uważają, że zarabiane przez nich pieniądze są ich własnością i pozostają w ich wyłącznej dyspozycji, bo nie mają wspólnego konta z mężem/żoną. W świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie ma znaczenia, że każde z małżonków ma swoje konto, na które wpływa ich wynagrodzenie. Wszystkie dochody z tytułu świadczenia pracy niezależnie od podstawy zatrudnienia, czy prowadzonej działalności gospodarczej należą do wspólności majątkowej.

2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

Komentarz: Najprostszym i najczęściej spotykanym przykładem dochodów z majątku wspólnego lub z majątku osobistego każdego z małżonków jest dochód z najmu mieszkania lub innej nieruchomości. Niezależnie od tego, czy mieszkanie jest własnością obydwojga małżonków, czy też jednego z nich dochód z czynszu najmu zawsze należy do majątku wspólnego. Wyjaśnia mec. Barbara Laskowska

3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Komentarz: w skład majątku wspólnego wchodzą wszystkie środki zgromadzone na takich funduszach obojga małżonków bez względu na to, czy zostały one zgromadzone w całości lub w części w czasie trwania wspólności ustawowej lub też jeszcze przed jej powstaniem (!)

4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie ZUS

Jak złożyć pozew o rozwód i ile to kosztuje? Poradnik krok po kroku

Majątek wspólny a majątek osobisty

W codziennym życiu małżonkowie dysponują trzema masami majątkowymi: majątkiem wspólnym, opisanym powyżej, majątkiem osobistym żony i majątkiem osobistym męża. W następnych wpisach wyjaśnię jakie składniki majątkowe należą do majątku osobistego.

Zapraszamy też na fanpage kancelarii >>

Autor publikacji: Barbara Laskowska
Data publikacji: 27 czerwca 2022
Komentarze

Zobacz też

Uwzględniony wniosek o wstrzymanie wykonania kary

Data publikacji: 11 sierpnia 2022

W razie wniesienia kasacji Sąd Najwyższy może wstrzymać wykonanie zaskarżonego wyroku do czasu jej rozpoznania. Może to zrobić jeżeli jest […]

więcej

Rozwód a separacja – czym się różnią?

Data publikacji: 8 sierpnia 2022

Jaka jest różnica między rozwodem a separacją? Czym różni się separacja faktyczna od separacji formalnej?

więcej

Czym jest dobrowolne poddanie się karze? Jak wygląda procedura?

Data publikacji: 1 sierpnia 2022

Na czym polega dobrowolne poddanie się karze, jak wygląda procedura i jakie są zalety takiego rozwiązania? Polska procedura karna przewiduje konsensualne tryby zakończenia postępowania karne, w tym skazanie bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) oraz dobrowolne poddanie się karze (art. 387 k.p.k.).

więcej